[STAFF ACCOUNT] Warm Jaejoong + Bum’s Story


[STAFF ACCOUNT] JaeJoong ấm áp + Bum’s story

I was brought into the waiting room by their staff, and I first saw jaejoong. he shook my hand, and gave me a hug; it’s a routine everytime we meet. Then jaejoong said to me “Long time no see”. Because I didn’t have much time, and I had many things I needed to tell him… I felt very anxious. At this time, Jaejoong said “I have many things to tell you.. uh… how about we produce a christmas song?” his words surprised me. I was thinking, “What on earth is he talking about?” (laughs) then Jaejoong said “This year.. or next year is fine” and so I replied “Christmas song.. sounds great!”
Tôi được staff dẫn vào phòng đợi của họ, và đầu tiên tôi nhìn thấy JaeJoong, cậu ấy bắt tay rồi ôm tôi, mỗi lần gặp nhau chúng tôi lại làm làm vậy. JaeJoong nói với tôi “Lâu rồi chưa gặp anh”. Bởi vì tôi không có nhiều thời gian mà lại có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy…nên tôi thấy hơi bồn chồn. Lúc đó, JaeJoong nói “em muốn nói với anh nhiều lắm…uh…hay chúng ta cùng thu âm một ca khúc Giáng sinh đi?” tôi bị bất ngờ. Tôi đã nghĩ “cậu ấy đang nói cái quái gì thế?” (cười) rồi JaeJoong nói “”năm nay…hoặc năm sau cũng được” và tôi trả lời “bài hát Giáng sinh…nghe được đó!”.

Jaejoong is indeed very handsome… (omitted) Jaejoong heard that there’s been many earthquakes happening in Japan recently, he seems worried.
JaeJoong thực sự rất đẹp trai…(lược bỏ) JaeJoong nghe nói rằng bên Nhật hiện xảy ra nhiều động đất nên cậu ấy khá lo lắng.

Because I didn’t have a ticket for today, so I only watched them give their greeting on stage, after that, I went to Jaejoong’s restaurant. I was completely drunk~ the seafood pancake and octopus salad are really delicious, I’m recommending it to everyone!
Vì tôi không có vé cho ngày hôm nay, nên tôi chỉ có thể thấy họ gửi lời chào trên sân khấu, sau đó, tôi đến nhà hàng của JaeJoong. Tôi đã hoàn toàn xỉn~ bánh hải sản và salad mực thực sự rất ngon, tôi khuyên các bạn hãy thử nó!

Seems like I was the only guy in the restaurant… there was a Japanese fan seated behind me who’s going to watch the movie tomorrow ^^
Có vẻ như tôi là người đàn ông duy nhất trong cửa hàng… ngồi cạnh tôi là 1 fan người Nhật, ngày mai cô ấy sẽ đi xem phim~~

T/N This was from his blog post. The writer is Hayato-san , a manager behind COO and 3Voices2.
T/N: Bài viết lấy từ blog của Hayato-san, người phụ trách của COO và 3Voices2.

Source: @線香はなび
English translation by: min @ PrinceJJ
Vietnamese translation by HyenaJJ@CielJJ + Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: