[TRANS] Hero Festival 2010 – Part 1


CielJJ’s note: Bản dịch dưới đây trích từ những câu chuyện mà bố, mẹ và chị Tư Jaejoong đã kể vào Hero Festival (sự kiện của fans Hàn dành để chúc mừng sinh nhật Jaejoong) năm 2010. Tuy là những thông tin cũ nhưng nó rất vui và thể hiện nhiều mặt thú vị của Jaejoong XD

Dưới đây là phần 1 ^^

Jaejoong is scared of ants T_T
Jaejoong là một chàng trai sợ kiến T_T

When the 4th sister went to Jaejoong’s house, he saw there were ants in the kitchen. So she told Jaejoong: “Jaejoong, there are ants in the house. Go buy the spray to get rid of them.”
Jaejoong replies: “Those aren’t ants.” (= =) His sister shouts back “Are you an idiot? I told you go to by the spray!”
Khi chị Tư đến nhà Jaejoong, chị ấy nhìn thấy có kiến trong phòng bếp. Vậy chị Tư liền nói với Jaejoong: “Jaejoong, có kiến trong nhà này. Em đi mua chai xịt kiến về đi”. Jaejoong đáp: “Chúng không phải là kiến đâu” (= =) Chị Tư quát lại “Em có phải thằng ngốc không vậy. Đi mua chai xịt về đây mau!”

“Ah… What to do…… How can I go out…… to buy the spray……”
“Ah… Em phải làm gì đây… Sao em có thể ra ngoài… mà mua chai xịt về được…”

Jaejoong’s sister says: Fine, forget it.” So his sister decides to kill the ants her self.
Chị Jaejoong nói: “Thôi được rồi, quên chuyện đó đi”. Vậy là Chị Tư quyết định tự mình tiêu diệt lũ kiến.

Jaejoong, who stood on the side watching, says, “Then I’ll find the ants, when I find them, you can kill them!” (- -) Just for find ants, Jaejoong went to his room to get the magnify glass~~~
Jaejoong, đứng sang một bên quan sát, và nói, “Vậy từ giờ em sẽ đi tìm xem chỗ nào có kiến, khi em tìm được, chị sẽ là người tiêu diệt chúng!” (- -) Chỉ để đi tìm kiến, Jaejoong đã về phòng lấy kính lúp~~~

As he was finding, he says to his sister, “Just find the ants, after capturing the ants, everything will be fine!”
Khi đi tìm kiến, anh ấy nói với chị mình, “Chỉ việc đi tìm kiến, sau khi bắt hết chúng, mọi thứ sẽ ổn!”

In the end, his sister went to by the spray.
Cuối cùng, Chị Tư đã đi mua chai xịt.

Jaejoong said jokingly, “Even those ants that use to like me are leaving me now~~~”
Jaejoong đã nói đùa rằng, “Ngay cả những con kiến từng thích mình giờ cũng rời bỏ mình ~~~”

Jaejoong moving
Jaejoong chuyển nhà

When the host asked about Jaejoong’s recent moving (to a new apartment), his sister said at first (when he moved out) he always lived his sisters, but he recently moved in with a friend. (That friend is probably Hyunjoong)
Khi người dẫn chương trình hỏi về việc chuyển nhà gần đây của Jaejoong (tới một căn hộ mới), Chị gái đã tiết lộ, lúc đầu (Khi Jaejoong ra ngoài sống) thằng bé luôn sống cùng với các chị, nhưng gần đây nó chuyển đến sống cùng với một người bạn. (người bạn ở đây có lẽ là Hyunjoong)

The day he was moving, Jaejoong’s 4th, 6th, and youngest sister when to help. When moving they have to eat noodles . That day, Jaejoong and his sisters ordered in. His 4th and 6th sister both ordered Jjajangmyeon. , while he and his 6th sister order something else. Soon their orders arrived, but sadly, what Jaejoong and his 6th sister ordered looked terrible.
Hôm chuyển nhà, Chị Tư, Chị Sáu và chị út của Jaejoong đã đến giúp. Khi chuyển đồ đạc, họ phải ăn mỳ. Hôm đó, Jaejoong và các chị gái gọi đồ ăn. Chị Tư và chị Sáu đều gọi mỳ Jjajangmyeon (mỳ đen), trong khi Jaejoong và chị Sáu (? Có lẽ là chị út ?) gọi món khác. Đồ ăn được đưa đển rất nhanh, nhưng buồn thay, món ăn mà Jaejoong và chị Sáu gọi trông thật kinh khủng.

When the forth sister came back after getting side dish, Jaejoong was eating Jjajangmyeon. . ~~~4th sister thought: “Did I order wrong?” But continued eating (what Jaejoong had ordered), but it tasted terrible. So she asked “Yah! Wasn’t I the one that ordered Jjajangmyeon. ?” Jaejoong replied: “Yes.”
Khi chị Tư quay lại sau khi đi lấy đĩa ra, Jaejoong đã ngồi ăn mỳ Jjajangmyeon. ~~~ Chị Tư nghĩ: “Liệu mình có gọi nhầm đồ không nhỉ?” Những vẫn ngồi ăn (món ăn mà Jaejoong đã gọi), nhưng vị của nó thì thật kinh khủng. Vì vậy, chị ấy liền hỏi “Yah! (giờ thì đã hiểu vì sao Jaejoong lại hay nói Yah ^^) Chẳng phải chị là người đã gọi mỳ Jjajangmyeon. ?” Jaejoong đáp: “Vâng.”

So the forth sister gave Jaejoong back his order, and Jaejoong couldn’t do anything but eat it.
Sau đó Chị Tư đưa lại cho Jaejoong món ăn mà anh gọi, và Jaejoong chẳng còn cách nào khác là ăn nó.

After taking one bite, he said his mouth hurts when eating spicy stuff, his sister thought he looked really hurt and offered him water. So he said “its alright” and ate while drinking water. With every bite, he drank some water. His 4th sister thought he was very pitiful, so she said, “Jaejoong, why don’t you eat Jjajangmyeon. ~” At first Jaejoong rejected saying “Its alright, I’m fine eating this.” In the end, he finished all the Jjajangmyeon.……
Ngay sau khi ăn một miếng, anh ấy nói rằng miệng bị đâu khi ăn những món mặn, chị gái nghĩ trông nó có vẻ như rất đau và đưa nước cho Jaejoong. Anh ấy nói “Ổn rồi” và vừa ăn vừa uống nước. Cứ ăn một miếng, anh ấy lại uống một ít nước. Chị Tư thấy rất tội nghiệp cho Jaejoong, vậy nên chị ấy đã nói, “Jaejoong ah, hãy ăn mỳ Jjajangmyeon này đi. ~” Thoạt đầu Jaejoong từ chối và nói “Không sao, em ăn được cái này mà.” Nhưng cuối cùng, anh ấy đã ăn hết chỗ mỳ Jjajangmyeon……

Source: Korean blog
Credit: baidutvxq
English translation by sharingyoochun.net
Vietnamese translation + Shared by CielJJ

One thought on “[TRANS] Hero Festival 2010 – Part 1

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: