[TRANS] Hero Festival 2010 – Part 2


Jaejoong and medicine
Jaejoong và thuốc

In this past half year, because of all the bad stuff happening, Jaejoong always have a headache and liver problems. (T T) Jaejoong is the kind that if its not some big problem then he wouldn’t take medicine. But this time, he felt really terrible and believe it was serious and called his mom telling him where it hurts and asked her to prepare some medicine. His mom hurriedly found and prepared the medicine for him, but Jaejoong was in Japan at that time. So his mom as his 4th sister and his youngest sister to bring it to Jaejoong when he returns soon. In the end when Jaejoong came back to Korea, a lot of fans asked to give their gifts to Jaejoong, so they had a big pile of gifts. And Jaejoong himself fell asleep right away when he came back. So his sister helped him get settled and forgot to give him the medicine…… They didn’t know Jaejoong was going to Japan again just a few days after. (T T) The two sisters discussed what they should do, in the end deciding to tell their mom that they already gave the medicine to Jaejoong, and will actually give it to him next time he came back. The two sisters called Jaejoong telling him that they were both busy and forgot, and will give him the medicine next time.
Vào nửa cuối năm ngoái, vì có một vài điều không hay xảy đến, Jaejoong luôn bị đau đầu và có vấn đề ở gan. (T T) Jaejoong là người mà nếu đó không phải là vấn đề lớn thì anh ấy không bao giờ uống thuốc. Nhưng thời gian đó, Jaejoong cảm thấy rất đau và nghĩ rằng khá là nguy hiểm nên đã gọi cho mẹ kể về chỗ đau và hỏi bà về thuốc. Mẹ anh ấy nhanh chóng đi tìm và chuẩn bị thuốc, nhưng Jaejoong lúc đó lại đang ở Nhật Bản. Vậy nên mẹ, Chị Tư và Chị Út đã tìm cách đưa cho Jaejoong ngay khi cậu ấy trở về. Cuối cùng, Jaejoong cũng về tới Hàn Quốc, rất nhiều fan muốn gửi quà, nên họ đã gửi đến một chồng quà lớn. Và Jaejoong đã ngủ ngay khi về nhà. Các chị gái giúp anh ấy sắp xếp đồ đạc và đã quên không đưa thuốc……Họ không biết rằng Jaejoong sẽ quay lại Nhật trong vài ngày tới. (T T) Hai chị gái ngồi thảo luận xem nên làm gì, cuối cùng cũng đi đến quyết định sẽ nói với mẹ rằng họ đã đưa thuốc cho Jaejoong, rồi đưa thuốc cho anh ấy vào lần trở về tới. Hai chị đã gọi cho Jaejoong và giải thích họ đã quá bận và quên mất không đưa thuốc, vậy nên họ sẽ gửi thuốc cho anh ấy vào lần tới.

Then, Jaejoong immediately called his mom! He told his mom his sisters prepared eveyrthing except for giving him the medicine, they lied to him and they actually ate it themselves!! Jaejoong tattled on his sisters saying that they think he is not young anymore and doesn’t care for him anymore. After that, Jaejoong’s mom immediately arrived in Seoul!
Sau đó, Jaeoong gọi điện cho mẹ ngay lập tức! Anh ấy nói với mẹ rằng các chị đã chuẩn bị mọi thứ trừ việc gửi thuốc, họ đã nói dối cậu ấy và thực sự đã tự mình dùng hết số thuốc đó!! Jaejoong đã mách lẻo các chị nghĩ cậu ấy không còn trẻ nữa nên giờ không quan tâm, chăm sóc cho cậu ấy nữa. Sau đó, Mẹ Jaejoong ngay lập tức lên Seoul!

Jaejoong’s food incident
Sự cố với đồ ăn của Jaejoong

Jaejoong’s mom prepared Jaejoong a lot of food, and told him she brought a lot so she most share with his sisters. Jaejoong replied saying he understand and would share. That was his exact answer! Soon after, his sister came to ask for her share, Jaejoong said I need to eat to, why should I give it to my sister (==)
Mẹ Jaejoong đã chuẩn bị cho anh ấy rất nhiều đồ ăn, và nói rằng bà ấy đã mang đến rất nhiều nên tốt nhất hãy ăn cùng với các chị nữa. Jaejong đáp anh ấy hiểu và sẽ chia cho các chị. Đó chính xác là những gì anh ấy đã trả lời mẹ! Ngay sau đó, các chị đã đến và hỏi về đồ ăn, nhưng Jaejoong đã đáp anh ấy cần phải ăn, tại sao lại phải đưa đồ ăn cho các chị (= =)

Jaejoong’s “fly” incident
Jaejoong với sự cố “con ruồi”

After Jaejoong moved, one day when his 4th sister was working, Jaejoong send her a text asking: “can you come over~what time can you com?” So his sister replied about 9 to 10. Jaejoong replied saying he understands, and that there’s soup at home. That night, Jaejoong went to his house, and saw him waiting with his youngest sister, the soup was not touched at all. His 4th sister thought it was weird, thinking that it was not like the 2 of them to act that way. And when she got the spoon to drink the soup, the two of them still wouldn’t touch it. She thought it was weird but didn’t think too much about it. Later, Jaejoong’s roommate came in, Jaejoong asked him to have some soup as well. In the end it was only his 4th sister and Jaejoong’s roommate that drank the soup. Very weird! Later the found out, when Jaejoong and his youngest sister bought the soup, they found a fly in the soup. Even after they called and got the replacement, Jaejoong and his youngest sister still felt weird and would not drink the soup no matter what.
Sau khi Jaejoong chuyển đi, vào một ngày khi chị Tư đang làm việc, Jaejoong có gửi cho chị một tin nhắn với nội dung: “Chị có thể ghé qua đây không ~ mấy giờ chị có thể qua được?” Và chị Tư đã nhắn lại là khoảng 9, 10 giờ. Jaejoong nhắn lại anh ấy đã biết, và rằng có một ít soup ở nhà. Tối hôm đó, chị Tư ghé qua nhà Jaejoong, thấy cậy ấy ngồi chờ cùng với chị Út nhưng món soup lại không hề động đũa. Chị Tư thấy có chút kỳ quặc, nghĩ đây không hề giống với hành động thường ngày của hai đứa. Và khi chị Út lấy thìa để ăn thì cả hai vẫn không hề động đến món soup đó. Chị Tư nghĩ thật là kỳ quặc nhưng cũng không để ý nhiều đến điều đó. Sau đó, bạn cùng phòng của Jaejoong về, Jaejoong cũng mời cậu ấy cùng ăn soup. Cuối cùng chỉ có Chị Tư và bạn cùng phòng Jaejoong ngồi ăn soup. Thật sự kỳ quặc! Sau đó họ đã phát hiện ra rằng, khi Jaejoong và Chị Út mua soup về, họ nhìn thấy có ruồi trong soup. Thậm chí ngay cả khi gọi và yêu cầu lấy món soup khác, Jaejoong và chị Út vẫn thấy sợ và nhất định không động đến món soup.

What Jaejoong asked his sister to not share: When Jaejoong’s composing……. Haha
Điều gì mà Jaejoong yêu cầu chị gái mình không được tiết lộ: Khi Jaejoong viết nhạc……. Haha

4th sister says: “When I told Jaejoong I would come to this festival, Jaejoong asked me to never share this…… WHen Jaejoong’s composing, he would wear a big shirt that covers half of his legs, and only wear boxers (T/N: not sure if she meant underwear or boxers) underneath……. Sometimes its skin colored……”
Chị Tư nói: “khi tôi nói với Jaejoong rằng tôi sẽ đến festival này, Jaejoong đã yêu cầu tôi không được tiết lộ điều này…..Khi Jaejoong viết nhạc, thằng bé mặc một chiếc áo sơ mi to dài đến tận nửa chân của nó, và chỉ mặc có mỗi boxers (T/N: không chắc là chị ấy định nói là quần lót hay boxers – quần ống rộng) bên trong…… Đôi khi nó có màu da….”

During this time of break, Jaejoong wrote 3 slow songs (T/N: not positive), and 1 dance song. One day when Jaejoong was in the middle of composing, his 4th and youngest sister were outside. Jaejoong suddenly shouts for his youngest sister to come in. Not even minding his 4th sister. He only let his youngest sister listen to his songs and the two of them chatted happily. When they were chatting, the youngest sister says she has trouble going to sleep lately, so Jaejoong made his new song into a CD and gave it to his youngest sister saying if she has trouble sleeping, she should listen to this song. So the 4th sister says: “Jaejoong, give me the dance song, I can listen to it while I’m exercising~~~~~”
Trong suốt thời gian nghỉ, Jaejoong viết ba bài hát nhạc nhẹ (T/N: không chắc là đúng), và môt bài nhạc dance. Một ngày Jaejoong đang ngồi sáng tác, chị Tư và chị Út định ra ngoài. Jaejoong đột nhiên gọi lớn chị Út vào phòng. Thậm chí không hề để ý đến chị Tư. Anh ấy chỉ để chị Út nghe bài hát của mình và hai người họ đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Trong lúc trò chuyện, chị Út có nói độ gần đây chị ấy gặp vấn đề là rất hay ngủ muộn, nên Jaejoong đã ghi bài hát mới của mình vào một chiếc CD đưa cho chị và nói nếu chị không ngủ được, chị nên nghe bài hát này. Chị Tư liền đáp: “Jaejoong, đưa cho chị bản nhạc dance, chị có thể nghe nó khi tập thể dục~~~~~”

This year, Jaejoong’s 4th sister’s popular saying is “Someone like Jaejoong, XXXXXX, don’t like him too much!” His dad was like usual and doesn’t talk too much. Jaejoong’s mom is like all mothers. All in all, this year was lots more interesting than the previous year.
Năm đó, chị Tư của Jaejoong đã nói “Với những bạn yêu quý Jaejoong, XXXXXX, đừng có thích nó nhiều quá!” Cha của Jaejoong thì vẫn như mọi khi, ông ấy không nói nhiều lắm. Mẹ của cậu ấy thì giống như bao người mẹ khác. Có thể nói, festival năm nay có nhiều điều thú vị hơn các năm trước.

For this festival, there were 15 signed CDs, and 4th sister brought a collection of Jaejoong’s jewelry, and gave out 18 Jaejoong’s private pictures. To tell you the truth, the question they asked were really hard.
Trong festival lần này, có 15 CD với chữ ký của Jaejoong, và Chị Tư đã mang đến bộ sưu tập trang sức của Jaejoong, hé lộ 18 bức hình riêng tư của anh ấy. Và phải nói thật rằng, những câu hỏi mà họ hỏi thực sự là rất khó.

In the end, Jaejoong’s mom said, this time next year, I will definitely make Jaejoong come!
Khi kết thúc festival, mẹ Jaejoong đã nói, năm tới, bà nhất định sẽ đưa Jaejoong tới!

At the very end, there was the message Jaejoong asked his 4th sister to must tell the fans.
“I will always keep the faith. Please wait for me. Everything will be better. Thank you all for believing me and waiting for me, I love you all”
Cuối cùng, Chị Tư đã truyền thông điệp mà Jaejoong đã nhờ chị gửi tới fan, “Tôi sẽ luôn giữ vững lòng tin. Xin hãy đợi tôi. Tất cả mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã tin tưởng và chờ đợi tôi, Tôi yêu tất cả các bạn”

Source: Korean blog
Credit: baidutvxq
English translation + shared by: sharingyoochun.net
Vietnamese translation by Irisiu@CielJJ + Shared by CielJJ

3 thoughts on “[TRANS] Hero Festival 2010 – Part 2

Add yours

  1. ui mình thích đoạn JJ viết nhạc nha ~ sao cái này chưa từng đọc qua nhỉ, cảm ơn wp :”>

    p.s views của các bạn lên nhanh quá, chúc mừng chúc mừng *tung hoa*

    1. ^^ Chúng tớ vẫn đang tìm kiếp và update thêm những thông tin về JJ, cả những thông tin mà vốn rất ít người biết xD Do nhân lực hạn hẹp nên không thể nhanh được, nhưng hãy theo dõi chúng tớ thường xuyên nhé xD

      Cảm ơn sự ủng hộ của bạn ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: