[TRANS] 20120321 Jaejoong’s sister tweets “The more pain Jaejoong is in, the shorter my haircut”


[TRANS] 20120321 Chị gái Jaejoong tweet: “Nỗi đau của Jaejoong càng lớn, tóc tôi càng ngắn”

Photobucket

Photobucket

[TRANS] Got a haircut to alter my mood^^ It’s the first time I got my hair cut this short, so I’m still getting used to it. The more pain Jaejoong is in, the shorter my haircut is.
[V-TRANS] Tôi đã cắt tóc để thay đổi tâm trangj^^ Đây là lần đầu tiên tóc tôi ngắn tới thế này, vì thế tôi vẫn đang làm quen với nó. Nỗi đau của Jaejoong càng lớn, tóc tôi càng ngắn.

Source: @mk_taiji + HeroBar
English translation By: Fann of JYJ3 + Shared by: JYJ3 + PrinceJJ
Vietnamese translationg + Shared by CielJJ
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: