[NEWS] 20120418 Park Min Young confirmed for “Time Slip Dr. Jin


[NEWS] 20120418 Park Min Young xác nhận sẽ tham gia “Time Slip Dr. Jin”

Photobucket

Park Min Young has confirmed that she will be appearing on MBC’s new drama “Time Slip Dr. Jin” which will also star Song Seung Hun. Park Min Young will play the doctor “Yoo Mi Na” in the year 2012. She will also play the time slip character “Hong Young Rae.” The two characters will be similar in some aspects but different in others.
Park Min Young đã xác nhận sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới của MBC “Time Slip Dr. Jin” với sự tham gia của Song Seung Hun/ Park Min Young sẽ đóng vai bác sĩ “Yoo Mi Na” của năm 2012. Cô ấy cũng sẽ đóng vai vượt dòng thời gian “Hong Young Rae”. Hai nhân vật này có những điểm tương đồng ở một vài phương diện nhưng cũng rất khác với nhau.

The character “Yoo Mi Na” will be very emotional, bright, and energetic. Her counterpart “Yoo Mi Na” will be more careful, have a stronger character, and also have motherly compassion.
Yoo Mi Na là một người tình cảm, hoạt bát, và năng động. Bản sao của “Yoo Mi Na” sẽ cẩn trọng hơn, có một tính cách mạnh mẽ, và có lòng trắc ẩn.

“Time Slip Dr. Jin” will have its first broadcast on May 26. It is based on the Japanese manga “Jin” which was also made into a drama in Japan. The Korean drama will be about South Korea’s best doctor “Doctor Jin” transporting back to the Joseon period in the 1860s. The drama will be Song Seung Hun’s first time acting as a doctor. JYJ’s Jaejoong will also have a role in the drama.
Time Slip Dr. Jin sẽ lên song vào ngày 26 tháng Năm. Nó được dựa trên bộ truyện tranh Nhật “JIN” cũng đã được dựng thành phim tại Nhật. Phiên bản Hàn Quốc sẽ nói về bác sĩ giỏi nhất của Hàn Quốc “Doctor Jin”, người sẽ được trở về thời đại Joseon năm 1860. Bộ phim là lần đầu tiên Song Seung Hun đóng vai bác sĩ. Jaejoong của JYJ cũng sẽ đóng một vai trong bộ phim.

Source: Soompi
Shared by: PrinceJJ
V-trans and shared by CielJJ
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: