[OTHER NEWS] 20120502 Rudolf của Elisabeth, Lee-U: “Sự quan tâm của Jaejoong huyng đã giúp đỡ tôi”


[OTHER NEWS] 120502 ‘Elisabeth’ Rudolf, Lee-U: Jaejoong-hyung’s care saved me

For someone who has no previous experience in acting, many people wondered how Lee-U joined the acting field, especially since he debuted as an idol singer. Lee-U said, “Kim Jaejoong-hyung who provided support and care for me during the audition for Elisabeth is a savior to me.”

Khá nhiều người đã đặt ra câu hỏi khi Lee-U, một người ra mắt với tư cách ca sĩ idol và không hề có kinh nghiệm diễn xuất, tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật này. Lee-U đã nói, “Kim Jaejoong huyng, người đã ủng hộ và chăm sóc cho tôi trong thời gian thử giọng cho Elisabeth, là một vị cứu tinh của tôi.”

After ‘Protect the Boss’, Jaejoong reached out to and provided support for Lee-U who was at a loss regarding his career at that time. The relationship between the two began with the 3rd episode of Happy Together in 2008. Lee-U indicated that after Happy Together, Jaejoong and him had been in constant contact and furthering their relationship.

Sau Protect the Boss, Jaejoong đã chủ động ủng hộ cho Lee-U vì trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của anh ấy không mấy khởi sắc. Quan hệ giữa họ bắt đầu từ tập thứ 3 của Happy together vào năm 2008. Lee U cho biết sau Happy Together, anh ấy và Jaejoong thường xuyên liên lạc.

[Unrelated parts omitted]
[Phần không liên qua được lược bỏ]

(Lee U recently tweeted a picture with Junsu)
(Lee U gần đây đã tweet một bức hình chụp cùng Junsu)

Credit: OhmyStar
Korean to Chinese Translation: @喵喵_喵姐 Weibo
Chinese to English Translation: g.fanns of JYJ3 & Shared By: JYJ3
Vietnamese translated by HyenaJJ@CielJJ & Shared by CielJJ
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: