[VIETSUB] 20120617 MBC Happy Time – Dr. Jin Jaejoong NG Cut (CielJJ + JYJFamilyVN)


Đọc lời thoại vô cùng trôi chảy, không mắc tới một lỗi nhỏ… nhưng vẫn NG!! Lý do vì sao?

Đó là vì….

Gió thổi quá mạnh XD Mũ của tướng quân đã bị cuốn theo chiều gió XD

Translator – Timer & Encoder: The_Little_Pear
Typesetter: Susami
Brought to you by CielJJ & JYJFamilyVN Subbing team
PLEASE DO NOT UPLOAD TO ANY OTHERS HOST OR WEBSITE!

Photobucket

Mediafire 

Vimeo

One thought on “[VIETSUB] 20120617 MBC Happy Time – Dr. Jin Jaejoong NG Cut (CielJJ + JYJFamilyVN)

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: