[VIDEO] 20120708 Cảnh cắt NG của Jaejoong trong MBC Happy Time


Này là anh SSH mãi k mở được cửa =)) Nên Jaejoong nói đùa bằng giọng cổ trang là “Ngươi không thể mở cửa nhanh hơn được sao” XD

Credit: lunjij1 | Trans by PrinceJJ, v-trans and  Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: