[PIC] Chữ kí của Jaejoong cho cộng đồng fans Jaejoong (JFU)


Photobucket

[V-TRANS] Cảm ơn các bạn vì đã luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc thật tốt.

Source: Jaejoong Fan Union, @JJfanunion
Trans: @worldclassJJ
Shared by: PrinceJJ
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: