[TWITTER] 20130603 Cập nhật twitter Jaejoong – concert ở Nhật + sexy selcas


 photo 3june2013_zps4997a244.png

[V-TRANS] Phong cách thời trang của mọi người cho buổi Fan Meeting & LIVE tháng Sáu là ‘Rock’!!! Tôi rất ngóng nó(≧∇≦)

 photo 2june2013-2_zps328210b0.png

[V-TRANS] Mọi người nhớ mặc theo phong cách đó nhé *\(^o^)/*

 photo 2june2013-3_zps1febb68f.png

[V-TRANS] Tôi đã nói là tôi rất trông đợi nó mà~~~~~☆

 photo 3-june-2013_zpsd075e6cb.jpg

Một loạt ảnh half-naked >_>

 photo 20130529_zps038fff31.png

[V-TRANS] Ngủ ngoan nhé~~JJ

 photo 3june2013-2_zpse0f52cb2.jpg

 photo 3june2013-5_zps1c6c61b5.png

[V-TRANS] Thật đấy, ngủ ngoan nhé~ koolkool hwalhwal hwarrrr

(t/n: 쿨쿨 (koolkool) là âm thanh ZZ.. 활활 화르르 (hwalhwal hwarr) là âm thanh phỏng theo tiếng ngọn lửa cháy..)

 photo 3june2013-3_zps25a59b95.jpg

Credit: @bornfreeonekiss
Translated by Hannah @ PrinceJJ + @theyoungestmin
Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: