[TWITTER] 20130608 Cập nhật twitter Jaejoong


 photo 8june2013-1_zpsb3020fac.png

[V-TRANS] Luyện tập luyện tập *giọng điệu vui vẻ*

 photo 8june2013-1_zps8f461c42.jpg

 photo 8june2013-2_zps9dfd50b3.png

[V-TRANS] Như người ta thường nói, phải dùng lửa để đấu với lửa @

(Đây là một thành ngữ, ý chỉ khi bị tấn công thì phải đáp lại bằng đúng đòn tấn công đó)

 photo 8june20132_zps000bcd7b.png

Credit: @bornfreeonekiss
Translated by: pvtse of JYJ3
Shared by: PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: