[OTHER TWITTER] 20131205 CEO của Prain nhận được một bản ‘WWW’ từ Jaejoong


[V-TRANS] Không biết ai (who) đã gửi cái này khi nào (when) và tại sao (why), vì thế tôi mở hộp ra và đây, Who When Why được gửi tới

Credit: @yeojy
Translated by @jaetaku
Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: