[OTHER INSTAGRAM] 20140507 Nhân viên đoàn phim cập nhật về Triangle


[V-TRANS] #mbc #트라이앵글 #강원도 #정선 Điều gì đã xảy đến với Youngdal trong nhà kho bỏ hoang…? Đêm nay chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ^^

Credit: Staff Instagram
Etrans by Hannah @ PrinceJJ
Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: