[OTHER TWITTER] 20140529 Tony Hong chia sẻ hình ảnh đoàn phim Triangle


[V-TRANS] Chúng tôi là gia đình Triangle. Chúng tôi đã quay từ sáng sớm nay. Tỷ suất người xem rất quan trọng, nhưng tinh thần đồng đội cũng quan trọng không kém. Chúng tôi yêu quý các nhân viên của chúng tôi.

Credit – @Tonyhong1004
Translations by – @crystalmoon64
Shared by – https://www.facebook.com/TriangleKoreanDrama2014
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: