[PIC + TRANS] 20140615 Chữ ký và lời nhắn của Jaejoong cho dự án chuyển đổi hoa gạo


Thông tin chi tiết về dự án hãy đọc tại ĐÂY (CielJJ có tham gia dự án này ^^)

Lời nhắn của Jaejoong:

[V-TRANS] Cảm ơn sự ủng hộ với tấm lòng thiện nguyện của các bạn

Source: Herose
Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: