[TWITTER] 20140615 Cập nhật twitter Jaejoong – spoiler!!


[V-TRANS]

Junghee (rơm rớm nước mắt) Sao anh cư xử như tên ngốc thế… Sau đó Youngdal ôm chặt lấy Junghee..

T/N: Jaejoong khoanh tròn chữ ‘ôm’ và thêm >_< và cả !!, ngoài ra đánh dấu ☆ vào tên Junghee ^^

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @crystalmoon64 for @triangle2014, T/N by Yule@PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: