[VIDEO] 20140702 Hậu trường cảnh giữa Yangha và Youngdal


Source: iMBC via waonjj
Shared by CielJJ

One thought on “[VIDEO] 20140702 Hậu trường cảnh giữa Yangha và Youngdal

Add yours

  1. Hi Ciel! Ta “tàu ngầm” nhà nàng lâu rồi và biết nàng hoạt động rất tích cực. Nhưng nàng có thể cho ta hỏi một điều không? Vụ IAG đang rất ầm ĩ mà sao ta không thấy động tĩnh gì từ các fanpage nhỉ? Cả trên tw cũng không có. Hic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: