[OTHER WEIBO] MC trong concert của JYJ ở Thành Đô cập nhật weibo về Jaejoong


[TRANS] Oh yeah~~ đã hoàn thành công việc~ hôm nay! Cảm thấy thật tuyệt, Jaejoong thực sự đã khen ngợi tôi trên sân khấu! O!M!G! ~ Thật cảm động và hạnh phúc! Hãy nghỉ ngơi thật tốt trước chặng dừng tiếp theo!!!

Credit: 金善伊 WB
Translated by @jaejoongholics
Shared by PrinceJJ

V-trans & Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: