[TWITTER+IG] 20140912 Jaejoong cập nhật twitter – banner và ảnh hiển thị mới


null

[V-TRANS] Cảm ơn đã làm việc chăm chỉ, các cô bạn gái của tôi

hình được làm sáng

Cập nhật twitter

Banner mới

Ảnh hiển thị mới

Credit: @bornfreeonekiss, @bornfreeonekiss2 IG
Translated by Hannah @ PrinceJJ
Shared by PrinceJJ
Vtranslated and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: