[TWITTER] 20141201 Cập nhật twitter Jaejoong – Honey Butter Chip & J☆


[V-TRANS] Bim bim bơ mật là gì vậy

*Hiện tại loại bim bim này đang rất phổ biến tại Hàn [Bài viết]

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by PrinceJJ
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: