[TWITTER] 20141206 Cập nhật twitter Jaejoong – đã hết Honey Butter Chip >_<


[V-TRANS] Ăn hết bim bim bơ mật mất rồi… Thích mùi còn hơn thích vị nữa, làm nào giờ?

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

One thought on “[TWITTER] 20141206 Cập nhật twitter Jaejoong – đã hết Honey Butter Chip >_<

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: