[TWITTER] 20141212 Cập nhật twitter Jaejoong – thư từ Hyunah cho cậu Jaejoong


[V-TRANS] Lá thư từ cháu gái Hyunah của tôi

(Trên thư viết: “Cháu yêu cậu Kim Jaejoong”)

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by Hannah @ PrinceJJ + @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: