[INSTAGRAM] 20140106 Cập nhật instagram Jaejoong: bim bim bơ mật


[V-TRANS] Tôi sẽ ăn thật ngon và chia sẻ những túi bim bim bơ mật do fans tặng này với các diễn viên khác ^^

Credit: bornfreeonekiss2
Etrans by JYJ3
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: