[OTHER TWITTER] 20150111 Diễn viên trong Spy chia sẻ ảnh với Jaejoong


#스파이 #김선우 #종한 #kbs
촬영중한컷 하 공기가 탁탁해 ㅠ

[V-TRANS] #SPY #KimSeonWoo #Jonghan #kbs
Chụp ảnh khi đang quay phim, thời tiết không tốt lắm (lạnh) ㅠ

흐흐 추웠어 너무추웠어
근데 촬영이 너무 재밌어서
형들이랑 하는 작업이 너무 좋아서 들어가 쉬고 싶지 않았어 이번주에 시청률 신이 강림하소서!!!
할렐루야~~!! #스파이 #조달환 #채수빈 #재중
#유오성 #대박 #시청률 #본방사수#조창근
#재밌는노리

[V-TRANS] Lạnh thật đấy nhưng đóng phim với các anh vui quá đi, không cả muốn nghỉ nữa. Đỉnh cao với tỷ suất người xem vào tuần này #SPY #JoDalHwan #ChaeSoobin #Jaejoong #YooOhsung #tuyệtvời 

Source: rdcijo
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: