[INSTAGRAM] 20150115 Cập nhật twitter Jaejoong – Jaejoong và staff


[V-TRANS]
#SPY hwaiting
#SPY hwaiting
Cùng với các nhân viên
#Ahn-jjang bắt chước biểu cảm của tôi

Source: bornfreeonekiss2
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: