[TWITTER] 20150126 Jaejoong cập nhật twitter – JParty


[V-TRANS] Các bạn đã chuẩn bị que sáng và khăn cổ vũ chưa? Trong những bài hát các bạn chọn có một bài cần cổ vũ cuồng nhiệt đó nhé 😯😐😑😟😌

*Goodies chính thức của JParty:

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @crystalmoon64
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: