[OTHER SNS] 20151007 Jaejoong chụp với các đồng đội tại Lễ hội Lục quân + chữ ký trên áo


Ký lên áo các nhân viên của Lễ hội Lục quân

Pics Credits: ujin3304Pop Jace김영수, p.rock92, realpark93노창민이도현darowin93, Other FB via @jyj_dgwean, @_MON126, @JHOLIC0126_JYJ + @mushroomee + @lookkaew_sk + as tagged
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: