Authorized statement

关于ROCKJJ周边越南地区授权声明
ROCKJJ’s goodies authorized statement in Vietnam
Thông báo ủy quyền bán sản phẩm của ROCKJJ tại Việt Nam

感谢来自全世界的FANS们对ROCKJJ的支持,看到全世界的FANS们都喜欢我们的周边我们感到很开心也很荣幸。ROCKJJ已经收到许多海外FANS们的订购请求。由于海外饭们订购周边运费及付款手续费都相当昂贵,独自购买难免花费许多不必要的费用。目前在越南地区,ROCKJJ委任CielJJ作为ROCKJJ周边在越南地区的代购合作伙伴。以下注意事项,请广大FANS们共同监督。

Thanks to the fans from all around the world regards the support to ROCKJJ, we’re so happy and proud to your interesting on our goodies. ROCKJJ had received a numbers of orders from oversea’s fans. Due to high international shipping fee and processing fee, and single purchase will spend an unnecessary fees. In Vietnam state, we authorized cieljj to become ROCKJJ’s goodies purchasing partner. Please give attend to the important statement below.

Xin cảm ơn những người hâm mộ trên toàn thế giới đã nhiệt tình ủng hộ ROCKJJ, chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào vì các bạn thích những sản phẩm của chúng tôi. ROCKJJ đã nhận được không ít đơn đặt hàng từ những người hâm mộ nước ngoài. Bởi vì phí vận chuyển quốc tế khá cao và những người chỉ mua 1 món đồ sẽ phải trả những khoản phí không cần thiết, nên tại Việt Nam, chúng tôi ủy quyền cho CielJJ trở thành đối tác bán hàng của ROCKJJ. Xin hãy đọc kĩ những thông báo dưới đây:

关于价格
为了保证海外FANS们的利益,ROCKJJ保证周边的价格与国内价格基本持平。由于汇率问题,无法保证外币与人民币兑换后的100%等值,因此会有微小差异,ROCKJJ承诺绝对不会因为汇率抬高周边价格。

Price
To guarantee oversea fans benefit, ROCKJJ promise the price of the goodies will be almost same with China. Due to rate of exchange’s problems, can’t promise foreign currency and RMB convertibility will be equal 100%, thus, it will have a small different, ROCKJJ will not increase the price of goodies due to exchange rate.

Về giá cả.
Để đảm bảo quyền lợi của những người hâm mộ nước ngoài, ROCKJJ cam kết rằng giá cả của sản phẩm sẽ gần nhất với giá thành bán tại Trung Quốc. Do phụ thuộc vào tỉ giá trao đổi ngoại tệ, chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn chính xác 100% tỉ giá quy đổi ngoại tệ (VNĐ) ra RMB, có thể sẽ có một chút chênh lệch, nhưng ROCKJJ sẽ không tăng giá thành sản phẩm khi tỉ giá tiền thay đổi.

2.关于运费
海外FANS们只需要平摊由国内寄往越南的邮费即可,越南的国内运费根据当地邮寄收费,ROCKJJ不做任何规定。CielJJ也将按照实际邮向FANS们收取合理邮费。

Shipping Fee
Oversea fans only need to sharing the shipping fee from China to Vietnam, and follow by pay the shipping fee in Vietnam which ROCKJJ doesn’t make any order on this. By this, cieljj will charges the shipping fee to the fans reasonably.

Về phí vận chuyển.
Người hâm mộ chỉ phải trả phí vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, và phí vận chuyển trong nước (đối với các tỉnh thành ngoài Hà Nội). Theo đó, CielJJ sẽ tính phí một cách hợp lý nhất.

ROCKJJ网址:www.rockjj.net
越南FANS们也可以直接从以下地址了解ROCKJJ周边详情:
http://www.rockjj.net/bbs/forumdisplay.php?fid=22

ROCKJJ website: www.rockjj.net
The fans in Vietnam are welcomed to visit our website to have a further understanding on ROCKJJ’s goodies: http://www.rockjj.net/bbs/forumdisplay.php?fid=22

Hoan nghênh người hâm mộ Việt Nam đến với ROCKJJ để tìm hiểu thêm về những sản phẩm của chúng tôi: http://www.rockjj.net/bbs/forumdisplay.php?fid=22

CielJJ网址:https://cieljj.wordpress.com
CielJJ website:https://cieljj.wordpress.com

ROCKJJ <www.rockjj.net>

Advertisements

2 comments on “Authorized statement

  1. Pingback: [THÔNG BÁO] Mở đợt order hàng ROCKJJ thứ 2 | CielJJ – Jaejoong's Vietnamese fansite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s