[HD FANCAMS] 20160409 Jaejoong tại lễ hội quân nhạc và thao diễn Jinhae (ngày 3)

☝☝ Suất chiều

☝ Bobbed hair

☝ Left-handed

☝ Bobbed hair + Left-handed

Continue reading “[HD FANCAMS] 20160409 Jaejoong tại lễ hội quân nhạc và thao diễn Jinhae (ngày 3)”

Up ↑